top of page

REGULAMIN

LEWIŃSKIE SZUTRY 2024

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizacja zawodów ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywność ruchową na świeżym powietrzu. Projekt zakłada działania mające na celu popularyzację turystyki rowerowej na terenie Gminy Lewin Brzeski i poza nią. Zadania realizowane w ramach zawodów LEWIŃSKIE SZUTRY mają wpisywać się w model strategii propagowania sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Lewin Brzeski.

 2. Regulamin LEWIŃSKIE SZUTRY (dalej: „regulamin”) określa zasady uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych przez Gminę Lewin Brzeski oraz Stowarzyszenie Kręcimy dla zabawy z siedzibą w Nowych Siołkowicach.

 3. Organizator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym. Organizatorowi przysługuje prawo do interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 4. Wszelkie dodatkowe zapytania dotyczące zapisów regulaminu można kierować pod adresem mailowym: krecimydlazabawy@gmail.com

 

§ 2 Organizator

 1. Organizatorami zawodów sportowych „LEWIŃSKIE SZUTRY” są Gmina Lewin Brzeski - Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski oraz Stowarzyszenie Kręcimy dla zabawy z siedzibą w Nowych Siołkowicach 46-083, przy ulicy Kupskiej 46, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS): 0001011889, NIP: 9910548053, REGON: 524181303.

 

§ 3 Zasady uczestnictwa

 1. Wniesiona opłata za pakiet startowy uprawnia do pełnoprawnego uczestnictwa w zawodach sportowych LEWIŃSKIE SZUTRY, które odbędą się 2.03.2024 roku.

 2. Uczestnikiem zawodów może być osoba, która na dzień 2.03.2024r. będzie miała ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować w zawodach posiadając pisemną zgodę na udział prawnego opiekuna.

 3. Udział w zawodach jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacji.

 4. Fizyczne przybycie uczestnika na miejsce startu zawodów jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że zapoznał się z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

 5. Uczestnik biorący udział w zawodach oświadcza, że bierze w nich udział na własną odpowiedzialność oraz deklaruje, że w chwili startu nie występują u niego żadne przeciwwskazania zdrowotne. Wszelkie uszczerbki na zdrowiu powstałe podczas zawodów i po nich, nie rodzą odpowiedzialności Organizatora względem Uczestnika.

 6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.

 7. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania przed startem i w czasie trwania zawodów: dokumentu tożsamości, naładowanego telefonu komórkowego oraz udostępnionego przez organizatora nadajnika GPS.

 8. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprzętu elektronicznego z nawigacją (np. smart fon lub nawigacja rowerowa).

 9. Uczestnictwo w zawodach możliwe jest na rowerach napędzanych siłą własnych nóg (brak możliwości startu na rowerach elektrycznych). Preferowany typ roweru: gravel, cross, trekking, mtb. Do startu dopuszczone są również rowery poziome.

 10. Regulaminowy przejazd trasy przez uczestnika to taki, który pokonał samodzielnie, bez wsparcia osób trzecich (z wyjątkiem pomocy medycznej, technicznej przy usuwaniu usterek rowerowych oraz korzystania z punktów odżywczych Organizatora). W sytuacji zjazdu z wytyczonej trasy, Uczestnik zobowiązany jest do powrotu na nią w tym samym miejscu. Jazda „skrótem” lub poza wyznaczoną trasą skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z zawodów.

 11. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego, w tym zobowiązany jest do :

- posiadania sprawnego technicznie roweru,

- posiadania pełnego oświetlenia (przedniego i tylnego),

- założenia kasku rowerowego podczas całego przebiegu zmagań sportowych.

12. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu podczas trwania zawodów powoduje wykluczenie/dyskwalifikację.

 

§ 4 Trasa i limity czasowe

 1. Trasa zawodów prowadzi po różnego rodzaju nawierzchniach (asfalt, droga szutrowa, kostka brukowa, betonowe płyty, piachy, nieutwardzone drogi leśne i polne) i została wytyczona na dystansie około 150km. Dokładny jej przebieg zostanie udostępniony zawodnikom najpóźniej na tydzień przed planowanym startem zawodów w formacie pliku gpx.

 2. Na trasie zlokalizowane będą 3 odcinki specjalne z dodatkowym pomiarem czasu, odrębnym rankingiem i nagrodami. Każdy odcinek specjalny to terenowy odcinek trasy głównej o długości 5-15km. Odcinki zostaną oznaczone na mapie trasy głównej oraz fizycznie na trasie (więcej informacji wkrótce). Zawodnik, który uzyska największą ilość punktów na wszystkich trzech odcinkach odniesie zwycięstwo w RANKINGU SPECJALNYM (klasyfikacja OPEN). Nagradzani są zawodnicy z miejsc 1-3.

PREMIE PUNKTOWE NA ODCINKACH SPECJALNYCH (do uzyskania na każdym z odcinków):

 • 1 miejsce: 10 pkt.

 • 2 miejsce: 8 pkt.

 • 3 miejsce: 6 pkt.

 • 4 miejsce: 5 pkt.

 • 5 miejsce: 4 pkt.

 • 6 miejsce: 3 pkt.

 • 7 miejsce: 2 pkt.

 • 8 miejsce: 1 pkt.

Maksymalna ilość punktów uzyskanych przez 1 zawodnika na 3 odcinkach specjalnych to 30 punktów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilku zawodników - decyduje czas na mecie trasy głównej. Ogłoszenie zwycięzcy podczas uroczystego zakończenia zawodów. Dokładne lokalizacje odcinków specjalnych zostaną udostępnione zawodnikom wraz plikiem gpx trasy głównej.

 1. Maksymalny limit czasowy pozwalający na sklasyfikowanie wynosi 10h.

 2. Na zawodach obowiązywać będzie klasyfikacja OPEN/WOMEN w ramach trasy głównej i klasyfikacja OPEN w ramach odcinków specjalnych.

 3. Na zawodach obowiązywać będzie klasyfikacja TEAM (oznaczająca klasyfikację drużynową). Do klasyfikacji TEAM będą uwzględniane 3 najlepsze wyniki członków każdej ze zgłoszonych drużyn. Klasyfikacja TEAM obowiązuje w ramach trasy głównej (nie obowiązuje w ramach odcinków specjalnych).

 

§ 5 Opłata i pakiet startowy

 1. Na zawodach obowiązuje obowiązek zapisów. Uczestnikiem nazywana jest osoba fizyczna, która dokonała zapisu na zawody poprzez portal www.zmierzymyczas.pl i opłaciła swój start w terminie do 16.02.2024r. na rachunek bankowy Stowarzyszenia Kręcimy dla zabawy (nr 14 1240 3103 1111 0011 2428 8482). W celu potwierdzenia zakupu pakietu startowego należy wykonać przelew tradycyjny na konto bankowe Stowarzyszenia Kręcimy dla zabawy z opisem: Imię i nazwisko / pakiet startowy LEWIŃSKIE SZUTRY.

 2. Opłata startowa to opłata upoważniająca do startu w zawodach i odbioru pakietu startowego (wyłączenie – zapis po 31.01.2024r.). Wysokości opłat startowych:

  • do 31.12.2023r. – 149zł (pełny pakiet startowy)

  • do 31.01.2024r. – 200zł (pełny pakiet startowy)

  • do 16.02.2024r. – 200zł (niepełny pakiet startowy)

 3. Limit zawodników wynosi 150 osób (limit może zostać zwiększony).

 4. Istnieje możliwość przeniesienia opłaconego pakietu startowego na inną osobę w porozumieniu z Organizatorem i jednoczesnej pisemnej rezygnacji z udziału w zawodach na adres mailowy: krecimydlazabawy@gmail.com. Nie ma możliwości przeniesienia opłaconego pakietu startowego na inne zawody organizowane w ramach LEWIŃSKIE SZUTRY.

 5. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, Uczestnik ma prawo do ubiegania się o częściowy zwrot opłaty startowej do 31.12.2023r. (50% wartości opłaty startowej). Po tym terminie Uczestnik nie ma możliwości ubiegania się o zwrot. Chęć rezygnacji z udziału w zawodach musi być zgłoszona pisemnie na adres mailowy Organizatora krecimydlazabawy@gmail.com.

 6. W ramach pakietu startowego Uczestnik otrzymuje:

  • pakiet informacyjny dotyczący zawodów,

  • wypożyczenie nadajnika GPS do śledzenia pozycji na trasie,

  • pakiet gadżetów od sponsorów,

  • chustę wielofunkcyjną,

  • numer startowy z zestawem montażowym,

  • posiłek na punkcie odżywczym podczas trwania zawodów,

  • posiłek regeneracyjny na mecie zawodów,

  • dostęp do pełnego węzła sanitarnego przed startem i za linią mety,

  • nocleg w przeddzień zawodów na sali gimnastycznej PSP w Lewinie Brzeskim,

  • darmowy depozyt bagażowy na czas trwania zawodów,

  • opiekę medyczną podczas trwania zawodów,

  • ubezpieczenie grupowe NNW.

  • Pamiątkowy medal i koszulka finishera (dla uczestników, którzy ukończą zmagania w regulaminowym czasie).

 

§ 6 Nagrody

 1. Na każdego Uczestnika, który ukończy zmagania w założonym przez Organizatora limicie czasowym i zgodnie z pozostałymi postanowieniami regulaminu czeka pamiątkowy medal oraz koszulka finishera (koszulka dla zawodników, którzy wnieśli opłatę za pakiet startowy do 31.01.2024r.).

 2. Zawodnicy w klasyfikacji OPEN/WOMEN z miejsc 1-3 otrzymają statuetki, nagrody pieniężne i rzeczowe. Przewidziane są również nagrody rzeczowe za zwycięstwa w kategorii TEAM i odcinkach specjalnych. Więcej informacji wkrótce na stronie www.krecimydlazabawy.pl i na profilu Lewińskich Szutrów (portal facebook).

 3. Warunkiem otrzymania powyższych nagród jest udział w uroczystym zakończeniu zawodów.

 

§ 7 Program zawodów

1.03.2024r. (piątek)

17:00 – otwarcie biura zawodów w PSP w Lewinie Brzeskim (rejestracja zawodników i  odbiory pakietów startowych) orazbazy sanitarno-noclegowej,

2.03.2024r. (sobota)

5:30 – otwarcie biura zawodów na rynku w Lewinie Brzeskim - namiot Kręcimy dla zabawy (rejestracja zawodników i odbiory pakietów startowych),

6:40 – obowiązkowa odprawa techniczna,

7:00 – start zawodów na rynku w Lewinie Brzeskim (START),

17:00 – uroczyste zamknięcie zawodów na rynku w Lewinie Brzeskim (META), podsumowanie zawodów i dekoracja zwycięzców.

 

§ 8 Rozpowszechnianie wizerunku

 1. Organizator podczas imprezy wykonywać będzie zdjęcia oraz filmy, na których utrwalony może być wizerunek Uczestnika.

 2. Realizacją fotoreportażu zajmą się odpowiednio do tego przygotowane podmioty a publikacja zdjęć i materiałów filmowych będzie służyć popularyzacji sportu a także zachęcania potencjalnych przyszłych Uczestników do startów w kolejnych edycjach zawodów.

 3. Rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika odbywa się na podstawie zezwolenia osoby sfotografowanej lub sfilmowanej uwzględnionego w art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Zezwolenie udzielane jest poprzez akceptację regulaminu wynikającą z opłacenia startu.

 

§ 9 Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Aby z niej skorzystać, Uczestnik powinien przesłać swoje zgłoszenie reklamacyjne na adres krecimydlazabawy@gmail.com, w którym określi swoje żądanie.

 2. Organizator rozpatrzy reklamację i udzieli pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia.

 

§ 10 Uwagi końcowe

 1. Organizator zapewnia komunikację wewnątrz grupy Uczestników za pomocą aplikacji WhatsApp (zostanie przesłana informacja mailowa po opłaceniu startu).

 2. Na powyższej grupie Uczestnik może zgłaszać wszystkie problemy i zapytania przed startem zawodów, jak również podczas ich trwania.

 3. Organizator udostępni każdemu Uczestnikowi numer kontaktowy do biura zawodów, dyrektora zawodów i ratownika medycznego pełniącego dyżur podczas trwania zmagań sportowych.

 4. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 5. Organizator przewiduje możliwość nieodpłatnego pozostawienia depozytu na czas trwania zmagań sportowych. Chęć skorzystania z takiej opcji powinna być zgłoszona w biurze zawodów 2.03.2024r.

 6. Po ukończeniu rywalizacji należy niezwłocznie zwrócić tracker (nadajnik gps) do biura zawodów. W przypadku zgubienia trackera Uczestnik zostanie obciążony kwotą 300zł.

bottom of page